تفاوت حرف ناپسند با لقب دادن در کودکان (بخش دوم)

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four