آموزش مجازی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

Shape Image One
Shape Image One
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four
 Shape Image Four

ردیف تاریخ پایه تکلیف
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اول یک تدریس نشانه ” خوا” استثنا/ تدریس فصل ۸ علوم/ ریاضی (جمع های دو رقمی و حل مساله)کاربرگ مساله نویسی/ کاربرگ جمع های دو رقمی
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اول دو تدریس نشانه “ژ”(بخش اول، بخش دوم، بخش سوم)/تمرین جمع و تفریق تم۱۹ (بخش اول، بخش دوم)/ تکلیف۱/ تکلیف۲
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ اول سه آشنایی با نشانه “ژ”/ آشنایی با اعداد ۱۰ تا ۱۹(به عدد و حروف)/ سرمشق کلمات با نشانه “ژ”
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ دوم یک فارسی درس ایران زیبا ( توضیحات، بیاموز و بگو، واژه سازی) / شعر ای خانه ما/ جمع انتقالی (بخش اول، بخش دوم)/ تفریق انتقالی (بخش اول، بخش دوم)
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ دوم دو ریاضی (مرور جمع و تفریق تکنیکی فصل۶) / ریاضی فصل۷ (بخش اول، بخش دوم)/ فارسی درس ۵/ کلمه های سخت درس ۵/ تکلیف
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ دوم سه مرور تدریس جمع تکنیکی/ تفریق تکنیکی بدون کشیدن جدول و دسته/ تفریق تکنیکی در جدول ارزش مکانی/ جمع تکنیکی با کمک دسته/ تفریق تکنیکی با کمک دسته
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سوم یک ریاضی فصل۶، یادآوری روش جمع فرآیندی/ جمع به روش تکنیک/ ادامه فصل۶/ فارسی درس۱۴ (واژه اموزی و بیاموز و بگو)
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سوم دو ریاضی ( جمع تکنیکی، تفریق تکنیکی ، جمع با روش رسم شکل، تفریق با روش رسم شکل)/ فارسی درس۱۴ (واژه آموزی) / تکلیف
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ سوم سه فارسی درس۱۵/ واژه آموزی درس۱۵/ کتاب ریاضی ص۱۱۱ ( تمرین۱، تمرین۲، تمرین۳، تمرین۴، تمرین۵، تمرین ۶)/ کلمات سخت/ تکلیف
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ چهارم یک پیش از دیدن فیلم ها/ ریاضی (مرور فصل۵)/ علوم (شروع درس۱۱، بی مهرگان)/ فارسی (واژه آموزی و مثل درس۱۵)
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ چهارم دو فارسی(درس۱۶)/فارسی (فایل تکمیلی)/ حل تمرین ریاضی و مرور فصل۵ ص۱۱۶و۱۱۷/ حل تمرین درس۱۱ علوم (بی مهره ها)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ چهارم سه فارسی (درس۱۶)/ اجتماعی (درس۱۷) / بررسی سوالات جزوه حساب ص۱۱۶ تا ۱۲۰ ( بخش اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم)
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ پنجم یک علوم درس۱۰/ فارسی (مقدمه، نکات مهم، تکلیف)/  فارسی (درس۱۴- شجاعت) / ریاضی ص۱۰۰ ( سوال۱، سوال۲، سوال۳، سوال۴، سوال۵، سوال۶)
۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ پنجم دو علوم درس۱۰/ فارسی (مقدمه، نکات مهم، تکلیف)/  فارسی (درس۱۴- شجاعت) / ریاضی ص۱۰۰ ( سوال۱، سوال۲، سوال۳، سوال۴، سوال۵، سوال۶)
۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ پنجم سه علوم درس۱۰/ فارسی (مقدمه، نکات مهم، تکلیف)/  فارسی (درس۱۴- شجاعت) / ریاضی ص۱۰۰ ( سوال۱، سوال۲، سوال۳، سوال۴، سوال۵، سوال۶)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ششم یک تکلیف شنبه ۱۲ اسفند / توضیحات
۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ششم دو تکلیف شنبه ۱۲ اسفند / توضیحات